Algemene voorwaarden

Hier volgen enkele belangrijke aanwijzingen over onze site en onze algemene voorwaarden. Wij hebben onze uiterste best gedaan om alle informatie op uitgebreide en correcte wijze te vermelden. Mocht er toch onverhoopt iets onduidelijk zijn of een onvolkomenheid ingeslopen zijn dan bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. Mocht iets niet duidelijk zijn of een naar uw mening onvolkomenheid bevatten, laat het ons weten op info@pauldewaard.nl. Neem ook kennis van de algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  - Leverancier: de leverancier van de via webshop.pauldewaard.nl aangeboden goederen;
  - Koper: de wederpartij van de leverancier, handelend als privé-persoon of in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  - Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en koper;
  - Producten: hieronder kunnen zowel goederen als diensten worden verstaan.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met leverancier.
 2. Een koper welke eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met leverancier heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 3. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van leverancier, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. Mondelinge toezeggingen verbinden leverancier slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 5 Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen enz. opgenomen in deze website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Alle door of in opdracht van leverancier gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, bedoeld in lid 1, blijven eigendom van leverancier en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd of op enigerlei wijze worden gebruikt of ter beschikking gesteld.

Artikel 6 Prijzen

 1. De goederen van leverancier worden geleverd tegen de prijzen die gelden voor verzending vanaf het magazijn van leverancier.
 2. Voor orders wordt een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening gebracht, tenzij anders is vermeld op de website. De kosten voor verzending per expres komen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 7 Verzending/aflevering

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van leverancier.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt leverancier de wijze van verzending. In geval leverancier de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van leverancier. Leverancier draagt het risico van de goederen af op het moment dat de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.
 4. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 5. Leverancier is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen, danwel (tijdelijk) niet leverbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege het feit dat de goederen zijn uitverkocht.
 6. De koper is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
 7. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door leverancier op te geven opslagplaats heeft leverancier het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door leverancier gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

Artikel 8 Leveringstermijnen

 1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van leverancier.
 2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
 3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat leverancier na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij leverancier een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 4. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens leverancier. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van leverancier of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
 5. Indien leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 9 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling waarbij leverancier de mogelijkheden van betaling aangeeft.

Artikel 10 Reclame

 1. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan leverancier kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt leverancier geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de goederen als juist erkent.
 2. Indien een reclame door leverancier gegrond wordt bevonden, heeft leverancier de plicht het geleverde terug te nemen onder restitutie van het door de koper betaalde bedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of, indien mogelijk, het geleverde te vervangen, zulks ter keuze van de koper.
 3. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 4. Eventuele terugzending van goederen aan of van de koper geschiedt voor rekening risico van de koper. Leverancier aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door leverancier op te geven adres worden afgeleverd in een degelijke verpakking en in de staat waarin leverancier deze goederen aan de koper afleverde.
 5. Bij bestellingen van een bepaalde titel dient koper zich er goed van te vergewissen dat de correcte goederen besteld worden. Bij twijfel dient er bij leverancier nagevraagd te worden over correctheid. Foutief bestelde goederen worden slechts teruggenomen na schriftelijk overleg. Indien leverancier heeft besloten om foutief bestelde goederen van koper terug te nemen, dan gebeurt dit met een tegoedbon of restitutie via bankrekening en alleen voor de waarde van de goederen zonder verzendkosten.
 6. Speciaal voor koper bestelde goederen worden niet teruggenomen.
 7. Goederen die geretourneerd worden dienen altijd gefrankeerd te zijn, niet gefrankeerde zendingen worden geweigerd.

Artikel 11 Garantie

 1. Leverancier staat in voor de kwaliteit, de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan leverancier verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie- worden voor rekening van leverancier zo spoedig mogelijk vervangen, danwel teruggenomen tegen creditering.
 3. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien; de koper de goederen heeft beschadigd door de koper aantekeningen aan de goederen zijn aangebracht c.q. heeft aan laten brengen.
 4. Indien koper niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 12 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Leverancier, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. Onverminderd het vorenstaande is leverancier in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  - wegens niet, of niet tijdige levering;
  - voor gegevens op de website, in folders, catalogi, reclamemateriaal, e.d.;
  - in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 13;
  voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden.
 3. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor meer dan het aankoopbedrag van het geleverde.
 4. De koper zal leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens leverancier.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier.

Artikel 13 Niet-toerekenbare tekortkomingen

 1. Leverancier is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Leverancier heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Leverancier is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is leverancier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Leverancier heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14 Ontbinding

 1. Indien de koper als ondernemer zijn verplichtingen tegenover leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd in staat van faillissement wordt gesteld, hij surséance van betaling aanvraagt, zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop, van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering die leverancier te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en volledig opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft leverancier het recht, zonder ingebrekestelling, van haar kant de uitvoering van de levering op te schorten of deze geheel of net uit te voeren.
 3. Leverancier is te allen tijde bevoegd de reeds geleverde goederen terug te vorderen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te alle tijde leverancier schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn te gunnen alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was gesteld ter nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen leverancier en koper welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij leverancier er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de bevoegdheden van de kantonrechter.
Terug
Copyright © 2020 Paul de Waard Webshop